9. februar 2021

Ny og særdeles alvorlig kritik fjerner grundlaget for dyretransportsagerne

Ny, særdeles massiv og i realiteten altødelæggende kritik af fagligheden i Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyretransportsagerne stiller meget alvorlig tvivl om, hvorvidt de hidtidige domme mod chauffører og vognmænd hviler på et dyrlægefagligt korrekt grundlag. Skræmmende fordi disse udtalelser udgør en stor del af grundlaget for dommene i sagerne mod chauffører og vognmænd.

Hertil og ikke længere! Grundlaget for de mange transportegnetheds-sager smuldrer

Sagerne mod chauffører og vognmænd opstår eksempelvis, når slagtesvinet ved ankomsten til slagteriet halter, har en prolaps eller en brok – forhold som gør, at dyret ikke anses transport-egnet.  Chaufføren har typisk ikke opdaget skavanken under læsningen, fordi dyret ikke haltede eller prolapsen ikke var synlig under læsningen eller fordi dyrene skyggede for hinanden under læsningen. Således har skavanken hos dyret først vist sig ved aflæsningen på slagteriet.

Det Veterinære Sundhedsråds rolle i transportegnetheds-sagerne

Det Veterinære Sundhedsråd (herefter også kaldet rådet) bliver konsekvent og i snart sagt alle dyretransportsager af anklagemyndigheden anmodet om at besvare deres spørgsmål til brug i retten og her spørges rådet typisk:

  1. om haltheden har været til stede, da chaufføren læssede dyret
  2. om prolapsen har været synlig under læsningen eller
  3. om størrelsen af brokken

Derudover spørges rådet om kørslen med dyret skal betragtes som uforsvarlig behandling af dyret, grovere uforsvarlig behandling af dyret eller uforsvarlig behandling af dyret med karakter af mishandling. Altså er det meget tunge og for sagen betydningsfulde og altafgørende spørgsmål, der stilles til rådet.

Svarene på spørgsmålene fra det Veterinære Sundhedsråd lægges herefter frem i retten og bruges af anklagemyndigheden som grundlag for påstand om at få fældet dom over chaufførerne.

Jeg har i min tid som forsvarsadvokat indenfor transportområdet forsvaret rigtig mange chauffører og vognmænd i retten i sager om dyrs transportegnethed. Og jeg ved derfor, at besvarelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd nærmest helt ukritisk af retterne lægges til grund for sagernes afgørelse i retten. Det er ikke overdrevet at sige, at rådets besvarelse af anklagemyndighedens spørgsmål er altafgørende for om chauffører og vognmænd dømmes i retten – og det gør de nu nærmest konsekvent.

Second opinion viser et skræmmende billede

For nyligt blev der via en landsretsafgørelse givet tilladelse til, at forsvarerne i transportegnethedssagerne kan indhente det, der kaldes en ’second opinion’. I en second opinion spørger chaufførens og vognmandens forsvarer en anden ekstern (og uvildig) dyrlægefaglig ekspert om, hvorvidt de svar, som Det Veterinære Sundhedsråd har givet i sagen, er rigtige. Den eksterne ekspert gennemgår svarene fra rådet og kontrollerer således om fagligheden i og dermed grundlaget for rådets svar er på plads.

Jeg har nu haft lejlighed til at gennemgå en række second opinions fra min egen og andre kollegers praksis. Jeg har således haft lejlighed til at få kontrolleret kvaliteten i Det Veterinære Sundhedsråds besvarelse af spørgsmålene fra anklagemyndigheden – og jeg er mildest talt dybt, dybt chokeret.

Følgende er eksempler på kritik formuleret af de uvildige eksterne eksperter i de udarbejdede second opinions:

  • Der mangler nødvendig obduktion forud for, at Det Veterinære Sundhedsråd udtaler sig om sagen
  • Der mangler at blive stillet nødvendige diagnoser forud for, at Det Veterinære Sundhedsråd udtaler sig om sagen
  • Det Veterinære Sundhedsråd udtaler sig i modstrid med det, der kan konstateres via den i sagen foreliggende konkrete dokumentation
  • Der kan konstateres manglende grundlag for, at Det Veterinære Sundhedsråd konkluderer, at et dyr var halt ved læsningen
  • Der mangler grundlag for, at Det Veterinære Sundhedsråd i en sag konkluderer, at der foreligger tydelig smerte

Retssikkerheden er og har i flere år været alvorligt truet

De refererede eksempler viser, at det her her ikke kan fortsætte. Kritikken som fremgår af de udarbejdede second opinions fjerner al autoritet fra Det Veterinære Sundhedsråd i disse sager. Udtalelserne fra det rådet er som nævnt tidligere nærmest altafgørende, når sagerne afgøres i retten. Dermed er kvaliteten i udtalelserne og dermed grundlaget for udtalelserne særdeles vigtige for chauffører og vognmænds retssikkerhed.

Med en så voldsom kritik som den fremgår af de udarbejdede second opinions er chaufførernes og vognmændenes retssikkerhed ikke-eksisterende i de her sager – og har ikke eksisteret i sagerne igennem en årrække.

Stop sagerne – og genoptag allerede afgjorte

De 100 sager, der behandles ved retterne for øjeblikket, og de 300, der er på vej i retterne, skal stoppes og nyvurderes af andre end Det Veterinære Sundhedsråd. Og hidtil afgjorte sager bør genoptages på grund af alvorlig og tungtvejende faglig kritik af kvaliteten i Det Veterinære Sundhedsråds besvarelse af sagernes spørgsmål.

Ny og særdeles alvorlig kritik fjerner grundlaget for dyretransportsagerne
Website by danielfrom.dk